Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

gorzkiewspomnienia
9929 ddb2 390
here we go
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
6684 7a93 390
Reposted fromMuppet Muppet vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
9625 9a0d 390
gorzkiewspomnienia
0260 6c11 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
gorzkiewspomnienia
9566 4817 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasatyra satyra
gorzkiewspomnienia
0353 9ca2 390
gorzkiewspomnienia
0347 4cc6 390
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
9360 7024 390
Linia relacji...
Reposted fromdeathbyme deathbyme vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
9534 8c82 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
Jeśli wy nie odpuścilibyście osoby, którą kochacie, to ktoś musi wychodzić z tego samego założenia.
Reposted fromKacSousse KacSousse vianiebieskieoczy niebieskieoczy
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
— Lucifer Morningstar
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaseriale seriale
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
1067 79f9 390
Reposted fromGalGadot GalGadot viaskins skins
2297 ced2 390
Reposted frommirosia mirosia vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
1790 fe46 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
1785 d0d9 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl