Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

gorzkiewspomnienia
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
gorzkiewspomnienia
1300 8cf4 390
gorzkiewspomnienia
4080 d888 390
gorzkiewspomnienia
9142 6f90 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viakatalama katalama
gorzkiewspomnienia
3595 aa1a 390
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
3188 fac6 390
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
gorzkiewspomnienia
0434 678c 390
7614 3a06 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viakatalama katalama
gorzkiewspomnienia
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
2780 a722 390
Reposted frombrumous brumous viakatalama katalama
gorzkiewspomnienia
3521 7179 390
Reposted fromhelven helven viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
2596 5508 390
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
8588 ffdd 390
gorzkiewspomnienia
2707 3e5e 390
Reposted fromrisky risky viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl