Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

gorzkiewspomnienia
Problem zaczyna się, kiedy w złych ludziach zaczynasz dostrzegać dobro.
Reposted byfantazja fantazja
gorzkiewspomnienia
8605 5eb4
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
4608 2265 390
Reposted fromipo ipo viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
9798 ddb2 390
Reposted fromisilme isilme viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
gorzkiewspomnienia
Pisanie choćby kiepskich wierszy o wiele bardziej uszczęśliwia, niż czytanie najpiękniejszych.
— Hermann Hesse
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
0552 129d 390
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
0768 17ea 390
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
gorzkiewspomnienia
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl