Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

gorzkiewspomnienia
1636 a431 390
gorzkiewspomnienia
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayveee yveee
gorzkiewspomnienia
6200 ccd3 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
gorzkiewspomnienia

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
8876 e524 390
Reposted fromheroine0 heroine0 viaultrafioletowa ultrafioletowa
gorzkiewspomnienia
2884 adb0 390
Reposted fromkerosine kerosine viaultrafioletowa ultrafioletowa
gorzkiewspomnienia
7731 e734 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viaultrafioletowa ultrafioletowa
gorzkiewspomnienia

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
5510 c4c4 390
Reposted fromvanilka vanilka vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
3143 bf3c 390
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
3923 37df 390
gorzkiewspomnienia
9923 c934 390
He maybe didn't get, but Hitler and Stalin did.
gorzkiewspomnienia
Reposted fromkels kels viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
3696 7606 390
gorzkiewspomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl