Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

gorzkiewspomnienia
7745 9c1b 390
Reposted fromMadristas Madristas viamefir mefir
gorzkiewspomnienia
8076 9609 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamefir mefir
gorzkiewspomnienia
1046 fc43 390
Reposted fromtelewizja telewizja viamefir mefir
6852 5159 390

actionables:

romance is alive

Reposted fromsofincha sofincha viamefir mefir
gorzkiewspomnienia
9496 a6c4 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
9328 d0e9 390
3286 f63f 390
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
9289 a85c 390
gorzkiewspomnienia
9579 2047 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
gorzkiewspomnienia
9580 0dfb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
gorzkiewspomnienia
9612 e3c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
gorzkiewspomnienia
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
8961 7c6a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
2374 ef77 390
gorzkiewspomnienia
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
gorzkiewspomnienia
9189 27cc 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
8566 4d7b 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
8069 207e 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl