Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

gorzkiewspomnienia
3737 7397 390
gorzkiewspomnienia
9992 4d14 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaconvoitise convoitise
gorzkiewspomnienia
5805 f4cc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaconvoitise convoitise
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
3430 0701 390
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaconvoitise convoitise
gorzkiewspomnienia
9853 b03e 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaconvoitise convoitise
gorzkiewspomnienia
2866 6475 390
gorzkiewspomnienia
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamojenastroje mojenastroje
gorzkiewspomnienia
1773 f1ae 390
Reposted frompeper peper viamojenastroje mojenastroje
gorzkiewspomnienia
6537 efef 390
Reposted fromhagis hagis viamojenastroje mojenastroje
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
1728 daea 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamojenastroje mojenastroje

September 17 2018

gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
9830 1e8b 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaconvoitise convoitise
gorzkiewspomnienia
9868 7867 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacorvax corvax
gorzkiewspomnienia

"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."

Reposted fromiansha iansha vianieobecnosc nieobecnosc
gorzkiewspomnienia
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia vianieobecnosc nieobecnosc
gorzkiewspomnienia
0636 18f8 390
Reposted frommaliwa maliwa vianieobecnosc nieobecnosc
gorzkiewspomnienia
3111 c106 390
Reposted fromzoou zoou vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl